اگر کسی تمایل به تکفل ایتام، از همه‌ی کشورهای خارج از افغانستان را داشته باشد، می تواند پیام بگذارد (فرم پر نماید) و ما خصوصیات یتیم را برایشان از طریق ایمیل یا واتساپ و … ارسال می کنیم و وی نیز پول مورد نظر را (که حداقل یک هزار و پانصد افغانی است) حواله بکند.

البته درصورت که امکان داشته باشد، هر سه ماه شهریه را یک جا حواله نماید.

و نیز از خییرین بزرگوار درخواست می شود که در صورت انصراف، حداقل دو ماه قبل اطلاع دهد.

 

حواله شهریه ایتام:
از همه کشورها می تواند به حساب ذیل، پول واریز نمایند؛

عزیزی بانک – حساب بانکی افغانی
003601100094014
به نام محمد عارف
و کابل بانک – حساب دالری
1009109013245
به نام محمد عارف

بانک ملی ایران

به نام محمد عارف محقق

۶۰۳۷۹۹۱۳۳۱۹۸۶۵۷۴

شماره تماس (همراه):

0093778161800

0093784689179

 

تقبل الله تعالی

20150703202504