1- احسان به خویشاوندان:
انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی» نحل / 90
خداون به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد.
« و بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتامی» بقره/ 83
و احسان به والدین و خویشاوندان و ایتام.

2- صله رحم از اوصاف خردمندان:
«انّما یتذکّراو لو الألباب … الذی یصلون ما امرالله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب» رعد/ 19 – 21
تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند… و آنها که پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آن داده برقرار می دارند و از پرودگار شان می ترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند.

3- دور بودن رحمت الهی از قاطع رحم:
« والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة و لهم شرالدار» رعد/ 25
آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آنها داده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، لعنت و مجازات سرای آخرت برای آنهاست.

4- لزوم پرهیز از قطع رحم:
«واتقوالله الذی تسائلون به والارحام انّ الله کان علیکم رقیبا» نساء/ 1
و از خدایی بپرهیزید که هرگاه چیزی از یکدیگر می خواهید نام او را می برید و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز کنید زیرا خداوند مراقب شماست.

5- لزوم هدایت گری نسبت به خویشاوندان:
« اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد مالم یسمع و لم یبصر» مریم/ 44
هنگامی که ابراهیم به پدرش (عمویش) گفت: چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند.

ما در فیسبوک دنبال نمائید …

 موضوعات قرآنی